Chức năng, nhiệm vụ

739 16/09/2017 20:33 CH ADMIN

Phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
       Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, bao gồm: kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức dạy học theo quy chế đào tạo TCCN; công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm; khảo thí, kiểm định chất lượng.


II. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
       1. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo; nghiên cứu nhu cầu xã hội để đề xuất các ngành đào tạo mới; xây dựng chỉ tiêu đào tạo của các hệ đào tạo hàng năm. 
       2. Xây dựng, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh các chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành trường đang đào tạo.
       3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thủ tục để thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       4. Xây dựng kế hoạch biên chế năm học, kế hoạch giảng dạy; lập thời khoá biểu, lịch thi và tổ chức theo dõi việc thực hiện các kế hoạch nêu trên.
       5. Xây dựng các nội qui, qui chế giảng dạy, học tập; theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên; theo dõi việc học tập và kết quả học tập của HSSV. 
       6. Thống kê tiết giảng của giáo viên; lập phương án thanh toán và kết hợp với các phòng, khoa đề nghị thanh toán giờ giảng cho giáo viên trong và ngoài trường.
       7. Nghiên cứu đề xuất hình thức thi, nội dung thi, tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi và các dữ liệu cần thiết để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp cho HSSV; tổ chức và giám sát các kỳ thi theo đúng các qui định.
       8. Cấp các giấy tờ liên quan đến HSSV như: văn bằng, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình; sao y văn bằng, chứng chỉ cho HSSV theo qui định hiện hành. 
       9. Tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định chuyển lớp, chuyển ngành, chuyển trường, học tiếp, ngừng học, cho thôi học, miễn học, miễn thi và bảo lưu kết quả học tập đối với HSSV theo đúng qui định.
       10. Quản lý Sổ lên lớp hàng ngày; kiểm tra việc ghi chép Sổ lên lớp của giáo viên; tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của HSSV vào Sổ lên lớp cuối mỗi năm học.
       11. Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu đào tạo theo đúng quy định.
       12. Quản lý thư viện nhà trường.
       13. Quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo.
       14. Chủ trì các buổi lễ khai giảng, bế giảng và lễ chào cờ hàng tháng.
       15. Thực hiện liên kết, liên thông.
       16. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của công chức, viên chức, người lao động và HSSV.
       17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.