Chức năng, nhiệm vụ

1186 19/05/2023 09:15 SA ADMIN

PHÒNG ĐÀO TẠO CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu thực hiện công tác giáo vụ: Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và Hiệu trưởng; quản lý việc cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho học sinh, học viên theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đánh giá giáo viên hàng năm theo quy định; thực hiện nhiệm vụ của tổ tư vấn, giới thiệu việc làm; tổng hợp đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo.

- Tham mưu thực hiện công tác đào tạo: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo dài hạn và hàng năm của nhà trường; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khóa học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong Trường, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra cũng như việc thực hiện kế hoạch chung; lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình học liệu đào tạo nghề; định kỳ tổ chức dự giờ, thao giảng; tổ chức Hội giảng; lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên và học sinh; tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động đào tạo các môn học chung.

- Tham mưu thực hiện công tác học sinh, sinh viên: Thực hiện công tác giáo dục và quản lý học sinh; phối hợp với Đoàn thanh niên, các bộ phận có liên quan theo dõi và giúp đỡ học sinh tự học, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học; quản lý học viên, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, thực hiện các chế độ theo quy định cho người học; thực hiện công tác hướng nghiệp, kiến nghị và đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định.

- Tham mưu thực hiện công tác tuyển sinh: Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh.

- Thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp, quan hệ quốc tế.

 - Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.

- Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; quản trị mạng; thư viện; khảo thí; đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị.

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn