NGÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

187 14/09/2023 15:47 CH ADMIN

NGÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

1. Mục tiêu chung

- Trang bị cho người học kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn; Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp; Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của nghề Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn;

- Trang bị cho người học kỹ năng nhận thức, sáng tạo để xác định, phân tích, đánh giá trong phạm vi rộng; Kỹ năng thực hành nghề nghiệp để giải quyết phần lớn các công việc phức tạp trong phạm vi nghề Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn; Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;

- Người học sau khi tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể 

Về kiến thức

+ Trình bày được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;

+ Trình bày được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ Lễ tân, nghiệp vụ Buồng, nghiệp vụ Bàn và nghiệp vụ Bar;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;

+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;

+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;

+ Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

+ Trình bày các kiến thức bổ trợ nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn như: tâm lí và kỹ năng giao tiếp, kiến thức về văn hóa ẩm thức và xây dựng thực đơn;

+ Trình bày các kiến thức cơ bản về: Chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất, tin học, ngoại ngữ.

Về kỹ năng

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;

+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;

+ Đón tiếp khách, tiếp nhận yêu cầu và thao tác phục vụ khách trong môi trường một ca làm việc tại nhà hàng, khách sạn;

+ Phối hợp với các đồng nghiệp trong bộ phận để tổ chức đón tiếp khách, tiếp nhận yêu cầu của khách, chuyển yêu cầu của khách đến các bộ phận liên quan một cách chính xác và phục vụ khách đúng quy trình phù hợp, đúng thời gian quy định và đảm bảo vệ sinh, an toàn;

+ Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ khách đảm bảo hài lòng khách hàng và cân đối quyền lợi của doanh nghiệp;

+ Tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ.

+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;

+ Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

+ Thực hiện các biện pháp vệ sinh, an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá trình chuẩn bị và phục vụ khách;

+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

+ Chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm trong nhóm mình phụ trách;

+ Giải quyết được các tình huống phát sinh trong thời gian làm việc;

+ Tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

+ Bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên có bậc thợ thấp hơn.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm nhân viên bộ phận Lễ tân, Buồng, Bàn, Bar tại các nhà hàng, khách sạn từ 2 đến 5 sao;

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

5. Nội dung chương trình

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

147

14

MH01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

4

2

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

22

2

MH05

Tin học

2

45

15

28

2

MH06

Tiếng Anh

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

32

825

270

519

36

II.1

Môn học, mô đun cơ cở

14

330

160

152

18

MH07

Tổng quan về du lịch

1

30

15

13

2

MH08

Tâm lý và kỹ giao năng tiếp với khách du lịch

3

60

36

20

4

MH09

Nghiệp vụ thanh toán

2

45

13

30

2

MH10

Kỹ năng bán hàng trong nhà hàng, khách sạn

1

30

10

18

2

MH11

An toàn an ninh trong nhà hàng, khách sạn

1

30

10

18

2

MH12

Tiếng Anh chuyên ngành

4

90

46

40

4

MH13

Văn hóa ẩm thực

2

45

30

13

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

18

495

110

367

18

MH14

Xây dựng thực đơn

2

45

23

20

2

MĐ15

Nghiệp vụ Bàn 1

2

60

15

43

2

MĐ16

Nghiệp vụ Bàn 2

2

60

15

43

2

MĐ17

Nghiệp vụ Bar

4

120

16

100

4

MĐ18

Nghiệp vụ Lễ tân

4

90

25

61

4

MĐ19

Nghiệp vụ Buồng

4

120

16

100

4

III

Thực tập tốt nghiệp

8

320

0

320

0

MĐ 20

Thực tập tốt nghiệp

8

320

0

320

0

Tổng cộng

52

1400

364

986

50